Pravno obvestilo

Sistem omogoča uporabnikom v javni upravi:
  • da si izmenjujejo velike datoteke znotraj javne uprave
  • da pošiljajo velike datoteke tudi prejemnikom izven javne uprave
  • da prejemajo velike datoteke od pošiljateljev izven javne uprave (na povabilo).

"Pošiljatelj datotek" je lahko javni uslužbenec ali informacijski sistem pod upravljanjem institucije javne uprave in mora biti predhodno registriran v varnostni shemi in ga na podlagi zaprosila potrdi skrbnik aplikacije na MJU. Skrbnik aplikacije pred potrditvijo registracije lahko zahteva dodatne obrazložitve in v izjemnih primerih (če je možno utemeljeno domnevati, da bi uporabnik lahko predstavljal tveganje za varnost ali propustnost sistema) lahko tudi zavrne registracijo. Pošiljatelj mora imeti veljavno kvalificirano spletno digitalno potrdilo in dostop do omrežja HKOM. Če želi prejeti geslo preko SMS, mora vpisati tudi svojo mobilno številko. Funkcionalnost POŠILJANJA datotek praviloma ni dostopna zunaj omrežja HKOM (razen izjemoma na povabilo). Vsak pošiljatelj datotek ima v sistemu na voljo 10 GB prostora, ki se lahko po potrebi in vnaprejšnjem dogovoru s skrbnikom sistema tudi ustrezno prilagodi.

"Prejemnik datoteke" se lahko nahaja tudi izven omrežja HKOM, ne potrebuje digitalnega potrdila in se mu ni potrebno registrirati, zadostuje mu katerikoli delujoč naslov elektronske pošte ter mobilni telefon (v primeru da mu pošiljatelj preko SMS sporočila pošlje geslo). Prejemnik po e-pošti prejme URL naslov, na katerem ga čakajo poslane datoteke. V primeru, da je pošiljatelj datoteke zaščitil z geslom, prejemnik prejme to geslo preko SMS sporočila ali kot ločeno sporočilo po e-pošti.

"Povabljenec za pošiljanje datoteke" je tisti, ki mu registrirani uporabnik aplikacije SOVD pošlje elektronsko povabilo. Povabljenec se lahko nahaja tudi izven omrežja HKOM, skupaj s povabilom prejme geslo in povezavo preko katere lahko naloži datoteke v sistem. Ko so datoteke naložene, je o tem obveščen tisti registrirani uporabnik, ki je povabilo poslal.

Ministrstvo za javno upravo kot "ponudnik storitve", skrbnik aplikacije oz. tehnični posrednik, v okviru svojih možnosti zagotavlja stabilnost in razpoložljivost aplikacije, ki služi kot tehnično orodje za prenos datotek od "pošiljatelja" do "prejemnika". Orodje ni namenjeno hranjenju datotek. Ponudnik storitve se bo trudil za zanesljivo 24x7 razpoložljivost storitve, vendar ni odgovoren za morebitno škodo, ki bi jo pošiljatelj ali prejemnik utrpela v primeru morebitnih izpadov, motenj ali drugih težav pri delovanju ali uporabi orodja.

Za vsebino odložene datoteke je v celoti odgovoren pošiljatelj, ki mora v celoti spoštovati veljavno zakonodajo in veljavne zahteve v zvezi z informacijsko varnostjo (spoštovati avtorske pravice in ne razširjati avtorsko zaščitenih vsebin, poslovnih skrivnosti ali dokumentov z označeno stopnjo tajnosti, verižnih pisem ali drugih vsebin, ki niso povezane z delovnimi procesi institucije, ki ji pošiljatelj pripada). Ponudnik storitve nima možnosti vpogleda v vsebino datotek, saj se te hranijo v kriptirani obliki.

Protivirusni pregled datoteke, ki ga sistem izvede pri vsaki odloženi datoteki, predstavlja zgolj grobo preverjanje in služi zgolj kot orientacija ter v nobenem primeru ne more nadomestiti obstoja osnovnih varnostnih ukrepov pri pošiljatelju in pri prejemniku datotek. Za preprečevanje širjenja zlonamerne programske opreme sta odgovorna pošiljatelj in prejemnik datotek, te odgovornost v nobenem primeru ne more nositi ponudnik storitve.

Sistem je dovoljeno uporabljati le v skladu z objavljenim namenom in navodili, uporaba v nasprotju z namenom in navodili je prepovedana. Še zlasti pa so prepovedani vsi napadi na sistem, iskanje in izkoriščanje njegovih morebitnih ranljivosti in pomanjkljivosti ter poskusi vdora v vsebino datotek in zasebnost uporabnikov. Ponudnik storitve si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki bi kršili pravila uporabe, onemogoči nadaljnjo uporabo sistema.

Uporabniki lahko aplikacijo uporabljajo v taki obliki, kakršna je v trenutku uporabe objavljena. Ponudnik storitve si pridržuje pravico, da aplikacijo izpopolnjuje tako v funkcionalnem kot tudi v oblikovnem in tehničnem smislu in se bo trudil, da bo v kar največji možni meri zagotavljal nespremenjenost obstoječih funkcionalnosti in sprotno odpravljanje morebitnih zaznanih napak in pomanjkljivosti.

Ponudnik storitve si pridržuje tudi pravico izpopolnjevanja pogojev uporabe z namenom razjasnitve odgovornosti in bolj transparentne in učinkovite uporabe sistema, v interesu uporabnikov in ponudnika storitve.

Morebitne spore med ponudnikom storitve in njenimi uporabniki bodo stranke reševale sporazumno. V primeru ko to ne bo mogoče, spore rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

V Ljubljani, 21.12.2017